Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r.

Potrzeba aktualizacji wynika z konieczności stosowania we wszystkich województwach jednolitej dokumentacji, która ułatwi ocenianie wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, opracowanie sprawozdania, podsumowanie programu w ramach corocznych analiz ilościowych i jakościowych.

W związku z powyższym zamieszczamy (w wersji edytowalnej):

 1. Wniosek organu prowadzącego do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 2. Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego – Wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 3. Protokół z przeprowadzonej oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 4. Wykazy stanowiące załączniki do protokołu:
  • Załącznik nr 1 – Wykaz szkół, uszeregowany malejąco według przyznanej liczby punktów, zgodnie z oceną merytoryczną, ze wskazaniem w odniesieniu do każdej ze szkół wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego;
  • Załącznik nr 2 – Wykaz organów prowadzących, których wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej z powodu niespełnienia wymagań formalnych;
 5. Wzór Sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 6. Wzór Sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
 7. Wzór sprawozdania wojewody do Ministerstwa Edukacji i Nauki z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wymienione wzory dokumentów (w załączeniu) należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody, wojewody do ministra) oraz w kolejnych etapach realizacji zadania, zgodnie z rozporządzeniem i programem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. z 2019 r. poz. 267);
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (poz. 1007).


Materiały