Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Nazwa programu:

„Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. o ustanowieniu programu pn. „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”

Przedmiot programu:

wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383 i 1700), a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy– Prawo oświatowe, w zakresie realizacji działań wspierających system oświaty i wychowania skierowanych do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe, wpisujących się w założenia koncepcji:

 1. edukacji międzypokoleniowej rozumianej jako wymiana zasobów wiedzy, doświadczeń i umiejętności między młodszymi i starszymi generacjami oraz budowanie wzajemnego zrozumienia i solidarności międzypokoleniowej między młodszym a starszym pokoleniem;
 2. lifelong learning – uczenia się przez całe życie rozumianej jako wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem.

Cele programu:

 1. budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami;
 2. budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej;
 3. promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach;
 4. podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami;
 5. budowanie społeczeństwa wiedzy;
 6. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej;
 7. wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 przyjęte na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Podmioty uprawnione do udziału w programie

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Założenia programu

 1. Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
 2. Realizacja projektu zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 3. Jeden wniosek obejmuje jeden projekt.
 4. Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu wynosi od 15 000,00 zł do 500 000,00 zł.
 5. Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji i Nauki. Dzień podpisania umowy przez Ministra, jest dniem rozpoczęcia realizacji projektu oraz dniem, od którego można wydawać środki z dotacji.

Budżet:

Przewidziane środki na realizację programu w kwocie 19 700 000,00 zł.

Terminy:

Nabór wniosków prowadzony będzie od 30 sierpnia 2022 r. od godziny 12:00 do 23 września 2022 r.
Wnioski wypełnia się i generuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wniosek z załącznikiem – statutem, opatrzony przez wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną (zgodnie z reprezentacją) podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wnioskodawca przesyła na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra.

Jak podpisać wniosek podpisem zaufanym.

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 roku o ustanowieniu programu.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji pod wskazanym adresem e-mail mce@mein.gov.pl