Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Pytania i odpowiedzi

Nasza szkoła otrzymała wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2018 i 2021 roku. Czy możemy jeszcze raz ubiegać się o wsparcie?

Tak. Jeśli szkoła brała udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” w edycji w latach 2016-2020, nie ma żadnych przeszkód formalnych, by wystąpiła o wsparcie w ramach NPRCz 2.0 na lata 2021-2025. Ponadto w NPRCz 2.0 nie obowiązuje zasada jednokrotnego.

Zatem można kolejny raz ubiegać się o wsparcie. Jednak w pierwszej kolejności przy rozpatrywaniu wniosków, brane są pod uwagę wnioski tych szkół, które wsparcia jeszcze nie otrzymały.

Czy w programie można kupować książki w postaci elektronicznej?

Tak. Zapisy programu nie narzucają postaci książki. Kupowane książki mogą być więc w postaci papierowej jak i elektronicznej. W ramach NPRCz możliwy jest zakup zarówno książek papierowych, jak i audio-i ebooków.

Czy szkoła, która otrzyma wsparcie w ramach NPRC 2.0. może w wyposażeniu biblioteki kupić telewizor?

Cel przeznaczenia części środków elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej został określony w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zgodnie z założeniami Priorytetu 3, dokonujemy zakupów, by zmienić aranżację wnętrza biblioteki oraz stworzyć nauczycielowi bibliotekarzowi warsztat pracy (komputer z oprogramowaniem bibliotecznym). Zakup telewizora w te cele się nie wpisuje.

Czy w ramach zakupu nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej można zakupić drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne?

Głównym celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” jest podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Dlatego najistotniejszą kwestią pozostaje zakup książek, które wzbogacą i uatrakcyjnią księgozbiór szkolnej biblioteki.

Zakup drukarki czy urządzenia wielofunkcyjnego do biblioteki szkolnej jest możliwy pod warunkiem uzasadnienia we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego potrzeby zakupu tego sprzętu do stworzenia/unowocześnienia stanowiska pracy nauczyciela bibliotekarza.

Czy w ramach nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących czytelnictwo należy kupować tylko książki, czy mogą to być np. wydatki na wydruk dyplomów dla dzieci albo inne drobne nagrody jak przybory szkolne, piórniki?

Oczywiście w NPRCz stawiamy przede wszystkim na książki, ale inne drobne przedmioty – w tym przybory szkolne – z wykorzystaniem na nagrody też mogą być kupowane.

Czy w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dyrektor tego zespołu może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z tego programu zarówno dla przedszkola jak i szkoły podstawowej?

Dyrektor szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny/przedszkole, może składać wniosek z Kierunku interwencji 3.1 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” na wsparcie oddziału przedszkolnego/przedszkola i z Kierunki interwencji 3.2. na wsparcie szkoły.

Co oznacza określenie „szkoła polska”?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe – art. 4 pkt 29d) ilekroć w przepisach jest mowa o szkole polskiej – należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich.

Czy można zakupić materiały malarskie i piśmiennicze do realizacji działań promocyjnych?

Tak, jeśli biblioteka zorganizuje konkurs plastyczny dla najmłodszych czytelników Narysuj postać ze swojej ulubionej bajki, to oczywiście może przeznaczyć środki z puli, które szkoła zarezerwowała na działania promocyjne, na zakup materiałów do wykorzystania w konkursie.

Jesteśmy szkołą, która ma oddział przedszkolny. Czy we wniosku, w rubryce, gdzie należy podać liczbę uczniów musimy ująć dzieci z „zerówki”?

Jeśli dyrektor szkoły wnioskuje w ramach Kierunku interwencji 3.2 Priorytetu 3 NPRCz 2.0., we wniosku podaje liczbę uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej (tj. uczniów z kl. I – VIII).

Czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa dla przedszkola wiąże się z 20% wkładem własnym?

Wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnienia przez ten organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Czy szkoły biorące udział w programie, mogą na etapie dokonywania zakupów zmienić podział środków w ramach otrzymanego wsparcia finansowego, który był zaplanowany w momencie składania wniosków do organów (np. chcą przeznaczyć więcej środków na zakup książek, niż planowano, kosztem zmniejszenia wydatków na zakup elementów wyposażenia biblioteki)? Ceny na rynku uległy zmianie i w momencie zamówienia można zweryfikować pewne zakupy, czy to nie będzie błędem szkoły?

Inflacja może być czynnikiem determinującym wprowadzenie zmian w planie zakupów realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wzrosły ceny wielu produktów, w tym książek, mebli i sprzętu komputerowego. Tego wnioskodawcy nie mogli przewidzieć na etapie pisania wniosków. Dlatego korekty planu zakupów w wielu przypadkach będą nieuniknione. Ważne, by zmiany uzgodnić ze swoim organem prowadzącym, który odpowiada za rozliczenia finansowe, w sprawozdaniach (część: uwagi) zamieścić informacje o zmianie planu zakupów ze względu na podwyżki cen.

Czy książki zakupione przez przedszkole ma – zgodnie z sugestią księgowej- wpisać na stan biblioteka szkolna? Przecież są to książki zakupione przez przedszkole, które prowadzi odrębną księgowość.

Ani w Uchwale nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” , ani w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” nie zostały wprowadzone odrębne regulacje dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji książek zakupionych w ramach programu.

Zbiory biblioteczne, tak jak pozostały majątek jednostki sektora finansów publicznych, należy ewidencjować. Ewidencja jest prowadzona zgodnie z przepisami ogólnymi, tj. Ustawą o finansach publicznych oraz aktem wykonawczym do ustawy, który wymienia zbiory biblioteczne jako składnik majątku trwałego w sektorze publicznym. Zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

Czy szkoła, przedszkole organizując spotkanie autorskie w ramach działań promujących czytelnictwo, może pokryć z budżetu NPRCz opłaty za organizację spotkań, w tym wynagrodzenie dla literata/pisarza?

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” , organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego/szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby placówki wychowania przedszkolnego/szkoły, w stosunku do których uzyskał wsparcie finansowe, zorganizowały co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, w szczególności spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej. Rozporządzenie nie określa formuły organizacji przedmiotowych spotkań autorskich oraz form płatności w przypadku ich organizacji z udziałem gości spoza placówki. O ewentualnej organizacji takich spotkań i ich formule decyduje bezpośredni beneficjent Priorytetu 3 NPRCz 2.0., czyli dyrektor placówki wychowania przedszkolnego/szkoły oraz organ prowadzący placówkę/szołe, który odpowiada za finansowe rozliczenie środków otrzymanych w ramach programu.

Jak należy interpretować wyrażenie „nowość wydawnicza”. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.09.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 oraz uchwale nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21.05.2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025” nie znalazłam definicji „nowość wydawnicza”. Czy są to książki (wznowienie książki) wydane w ostatnich dwóch latach?

Nie istnieje oficjalna definicja „nowości wydawniczych”. Biblioteka Narodowa definiuje nowości wydawnicze, jako książki wydawane do około pięciu lat wstecz. Jako nowości wydawnicze – co do zasady – traktuje się te książki, które są aktualnie dostępne w księgarniach czy hurtowaniach książek (nie w antykwariatach).

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 pkt. 2 szkoły mają zakupić książki będącymi nowościami wydawniczymi i niebędącymi podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku. Czy szkoła tym zapisem jest zobowiązana do zakupu książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku?

Tak, szkoła jest zobowiązana przepisem rozporządzenia do zakupu m.in. książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku. Na stronie internetowej MEiN został zamieszczony wykaz książek proponowanych do zakupu. Mogą to być oczywiście inne książki historyczne, nie wymienione w tym wykazie.

Czy środki z Priorytetu 3 NPRCz 2.0 mogą zostać przeznaczone na zakup dostępu do usługi dostępu do publikacji elektronicznych – ebooków i audiobooków?

Zakup zdalnego dostępu do nowości wydawniczych jest możliwy w Priorytecie 1 NPRCz 2.0. (Kierunek interwencji 1.1). W Priorytecie 3 zakup takiej usługi nie jest przewidziany.

Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą kupować książki papierowe lub w formatach e-booków lub audiobooków.

Naszej szkole (podstawowej) przyznano środki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Z konsultacji przeprowadzonych wśród nauczycieli wynika, iż są oni zainteresowani stworzeniem działu „literatura piękna dla nauczycieli”, w którym pojawiłyby się powieści historyczne, kryminalne itp. Czy z przyznanych środków w ramach NPRCz jest możliwe sfinansowanie zakupu takich książek?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w ramach Kierunku interwencji 3.2. wsparcie finansowe może być udzielone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki.

Nauczyciele, jako dorośli czytelnicy, mogą korzystać z bibliotek publicznych (które otrzymują wsparcie w ramach Priorytetu 1 NPRCz 2.0) oraz bibliotek pedagogicznych (które również są beneficjentami Priorytetu 3). Z tego też względu nie ma uzasadnienia dla tworzenia w bibliotece szkolnej działu „literatura piękna dla nauczycieli”.

Czy ze środków „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” można sfinansować bilety wstępu do kina dla dzieci na film – ekranizację lektury szkolnej w ramach działań promujących czytelnictwo?

Celem głównym programu jest wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 roku, a celem szczegółowym – w odniesieniu do Priorytetu 3 – wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów. Biorąc pod uwagę założenia programu należy zauważyć, że zakup biletów do kina nie wpisuje się w cel NPRCz 2.0, gdyż wszystkie działania i zakupy realizowane w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0 powinny odnosić się do procesu czytania jako czynności przynoszącej wymierne korzyści w edukacji najmłodszych oraz narracji, zgodnie z którą czytanie książek jest doskonałym sposobem spędzenia czasu.

Czy w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” wnioski mogą składać również placówki takie jak bursy i internaty?

Nie, bursy szkolne i internaty nie są objęte wsparciem w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 roku w sprawie realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” wsparcia udziela się organom prowadzącym:

  1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  2. publiczne i niepubliczne:
    1. szkoły podstawowe,
    2. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    3. szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Czy w ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0. do biblioteki szkolnej można zakupić prenumeratę czasopism oraz gry planszowe?

W ramach Priorytetu 3 NPRCz 2.0 nie były przewidziane zakupy czasopism, w tym zakup prenumeraty czasopism oraz gier planszowych.
Czy ze środków Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwwju Czytelnictwa” można pokryć koszty związane z dostawą do szkoły zakupionych książek lub mebli?

Jest to tzw. wydatek kwalifikowalny tylko w przypadku szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.