Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Nabór wniosków na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Do 31 października 2022 roku dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą składać wnioski do swoich organów prowadzących o finansowe wsparcie na 2023 rok w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Organy prowadzące będą składać wnioski do wojewodów do 20 listopada 2022 roku.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie mogą otrzymać:
1)    w Kierunku interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,
2)    w Kierunku interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.
Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. z budżetu państwa przeznaczono 138 410 000 zł.

Z Programu w 2023 roku mogą skorzystać:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 2. publiczne i niepubliczne:
  1. szkoły podstawowe,
  2. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  3. szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
 3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:
  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat,
  2. realizację działań promujących czytelnictwo.
 2. w odniesieniu do szkół na:
  1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  2. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
   • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
   • zakup oprogramowania dla bibliotek,
   • zakup czytników e-booków,
   • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
   • realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego wynosi:

 1. dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
  1. nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
  2. od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
  3. więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,
 2. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
 3. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
 4. dla szkół i szkół w ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;
 5. dla bibliotek pedagogicznych – 3 000 zł;
 6. dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:
  1. nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
  2. od 71 do 170 – 3 000 zł,
  3. więcej niż 170 – 4 500 zł.

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Organ prowadzący szkołę, szkołę w ORPEG lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2023 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 550 mln zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” 

Kontakt do koordynatorów Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz w województwach

Województwo dolnośląskie

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, tel. 71 340 63 29

Województwo kujawsko-pomorskie

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, tel. 52 349 76 40, 52 349 76 28

Województwo lubelskie

Kuratorium Oświaty w Lublinie, tel. 81 53 85 257

Województwo lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki, tel. 95 7851912 oraz 95 78 51 911

Województwo łódzkie

Kuratorium Oświaty w Łodzi, tel. 42 637 70 55, w. 34

Województwo małopolskie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, tel. 532 402 923

Województwo mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie, tel. 22 551 24 25

Województwo opolskie

Kuratorium Oświaty w Opolu tel. 77 452 43 61

Województwo podkarpackie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, tel. 17 856 52 66

Województwo podlaskie

Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel. 85 748 48 15

Województwo pomorskie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku, tel. 58 322 29 11

Województwo śląskie

Kuratorium Oświaty w Katowicach, tel. 32 606 30 28

Województwo świętokrzyskie

Kuratorium Oświaty w Kielcach, tel. 41 342 16 34

Województwo warmińsko-mazurskie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 533

Województwo wielkopolskie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tel. 780 386 041

Województwo zachodniopomorskie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, tel. 91 442 75 24

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych, tel. 22 34 74 792

Materiały promocyjne NPRCz 2.0 – najczęściej zadawane pytania:

Wszystkie materiały promocyjne NPRCz 2.0 prosimy wysyłać do akceptacji na adres nprcz@nck.pl.

Materiały promocyjne w ramach Priorytetu 3 powinny zawierać belkę logotypową uwzględniającą logotypy NPRCz 2.0, MKiDN oraz MEiN. Gotowe belki logotypowe są dostępne w plikach do pobrania pod nazwą „nprcz-belka-men”.

Przy zamieszczaniu informacji o NPRCz 2.0 w mediach społecznościowych prosimy o oznaczanie profili @NPRCz2.0 @MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego @MinisterstwoEdukacjiNauki

Aktualna księga znaku z nowymi logotypami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki została opublikowana 19 stycznia 2023 r.

Wszystkie materiały promocyjne zaakceptowane przed tą datą mogą zawierać poprzednią wersję logotypów.

W sprawie dodatkowych informacji na temat projektów graficznych i działań promocyjnych prosimy o kontakt z NCK nprcz@nck.pl.

Aktualne informacje na temat NPRCz 2.0 znajdują się również na stronie nprcz.pl.


Materiały