Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy podczas realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” dopuszczalne są odstępstwa od kalkulacji kosztów realizacji zadania? Czy można wydatkować zaoszczędzone środki w wyniku nabycia usług i wyposażenia w cenie niższej niż wskazana w kalkulacji?

Tak, o ile środki wydane zostaną zgodnie umową zawartą z wojewodą i z przepisami rozporządzenia. Jeżeli umowa zawarta z wojewodą nie stanowi inaczej, może zostać zakupione wyposażenie i usługi innego rodzaju oraz w innej cenie niż wskazano w kalkulacji kosztów realizacji zadania. Jednak, wydatki muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”, w szczególności stanowić wydatki bieżące i służyć celom wskazanym w rozporządzeniu.

We wzorze sprawozdania szkoły z realizacji zadania, zostanie uwzględniona rubryka na wyjaśnienie powodów odstępstw od kalkulacji kosztów realizacji zadania. Jednak, należy pamiętać, że zmiany takie (wydatki) mogą wymagać podpisania aneksu do umowy z wojewodą.

Zatem, przed dokonaniem zmian w wydatkach, należy bezwzględnie skontaktować się z właściwym urzędem (wojewódzkim lub kuratorium oświaty).

Czy w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” ze wsparcia może skorzystać przedszkole, szkoła ponadpodstawowa lub niepubliczna szkoła podstawowa?

Nie. Celem modułu 3 Programu jest wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły podstawowe funkcjonujące w zespołach szkół, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) oraz publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w obszarze zapewnienia możliwości spożycia przez ucznia posiłku podczas pobytu w szkole. Oznacza to, że ze wsparcia może skorzystać publiczna szkoła podstawowa lub publiczna szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a pośrednio jednostka (np. zespół szkół), która w swojej strukturze posiada ww. szkołę.

Do kogo i w jakim terminie należy złożyć wniosek o wsparcie w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”?

Dyrektorzy szkół zgłaszają potrzebę skorzystania ze wsparcia w ramach modułu 3 Programu do swoich organów prowadzących. Organy prowadzące szkoły składają wniosek o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły w terminie do 30 kwietnia roku.

Czy w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” można składać wniosek o wsparcie na dwa zadania w odniesieniu do jednej szkoły?

Wsparcie może zostać udzielone na realizację tylko jednego zadania w danej szkole, jeden raz w trakcie realizacji Programu (2019-2023) – zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia. Rodzaj zadania wskazuje się we wniosku organu prowadzącego do wojewody, w części dotyczącej danej szkoły.

Czy jeżeli występuję z wnioskiem o udzielenie wsparcia w odniesieniu do wielu szkół muszę skopiować część II wniosku?

Tak. Należy skopiować „CZĘŚĆ II: DANE DOTYCZĄCE SZKÓŁ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH WYSTĘPUJE SIĘ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO” tyle razy, dla ilu szkół występujemy o wsparcie.

Czy organ prowadzący, który wystąpił z wnioskiem otrzyma wsparcie dla wszystkich szkół objętych wnioskiem?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia oceny wniosków organów prowadzących pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje zespół powołany przez wojewodę.

Ocena dokonywana jest odrębnie w odniesieniu do każdej ze szkół ujętych we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego i jest oceną punktową, zamieszczoną w protokole. W protokole szkoły zostaną uszeregowane (malejąco), według przyznanej liczby punktów. Wojewoda podejmuje decyzje o udzieleniu wsparcia organom prowadzącym, w ramach kwoty środków budżetu państwa przyznanych na dane województwo, wskazując szkoły, na podstawie protokołu, wraz z wysokością wsparcia  finansowego. Organ prowadzący będzie mógł wystąpić w kolejnym roku, obowiązywania modułu 3 Programu, o objęcie wsparciem kolejnych szkół, w tym tych, które nie skorzystały
z Programu w roku poprzednim z powodu wyczerpania limitu środków.

Uwaga: zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli wniosek organu prowadzącego
nie spełnia wymagań formalnych, nie podlega ocenie pod względem merytorycznym
. Dlatego, przed złożeniem wniosku do właściwego wojewody, bardzo istotna jest formalna i merytoryczna ocena informacji przekazanych przez dyrektorów szkół.

Czy organ prowadzący otrzyma wsparcie finansowe w wysokości o jaką wnioskował dla danej szkoły?

Jeżeli dana szkoła, zgodnie z oceną zawartą w protokole, znajdzie się na pozycji gwarantującej udział w limicie środków, budżetu państwa, przypadających na dane województwo – organ prowadzący otrzyma wsparcie o jakie wnioskował dla tej szkoły.

Czy w ramach wsparcia można zakupić wyłącznie usługi i wyposażenie wymienione w § 2 ust. 7 rozporządzenia?

Nie. W § 2 ust. 7 rozporządzenia określono rekomendowany – zalecany katalog wyposażenia, które może być zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego. Mogą być to, także inne usługi lub wyposażenie, bezpośrednio związane z realizacją dofinansowanego zadania (np. wymiana okien w jadalni).

Czy wkład finansowy organu prowadzącego ma charakter deklaratywny?

Tak. W momencie składania wniosku organ prowadzący musi zadeklarować gotowość wniesienia wkładu własnego – ta informacja stanowi element wniosku organu prowadzącego (Pkt 7 Kalkulacja kosztów realizacji zadania).

Czy wkład rzeczowy musi zostać zakupiony w roku, w którym składany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego?

Tak. Wkład rzeczowy musi być w posiadaniu organu prowadzącego w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku. Wkład rzeczowy to sprzęty, przedmioty i materiały, którymi dysponuje wnioskodawca i które zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania lub które wykorzystał do zadań bezpośrednio związanych z realizacją tego zadania w roku budżetowym, w którym składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego. Za wkład rzeczowy będą uznane również wydatki związane z kosztami osób realizujących zadania zawarte we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (np. osób które wykonały usługi remontowe), których poniesienie jest niezbędne do ich realizacji,
a nie jest finansowane ze środków dotacji.

Wartość wkładu rzeczowego powinna być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

Czy do wkładu własnego mogą być zaliczone wydatki majątkowe?

Tak. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania objętego wsparciem finansowym (z budżetu państwa) stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Dotyczy to jednak zakupu usług i wyposażenia dofinansowanego ze środków z dotacji. Oznacza to, że zakup wyposażenia (np. pieca konwekcyjno-parowego), który stanowić będzie wydatek majątkowy musi być sfinansowany w całości z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Jaka jest różnica między stołówką a jadalnią?

Zgodnie z definicją przyjętą przez służby statystyki publicznej oraz obecną w orzecznictwie sądowym, pod pojęciem stołówka należy rozumieć placówkę zbiorowego żywienia, zapewniającą określonym grupom konsumentów posiłki (głównie obiady), ale także śniadania i kolacje, przy czym jest to miejsce wyodrębnione organizacyjnie i lokalowo, zlokalizowane na terenie zakładu pracy (stołówka pracownicza), szkół, uczelni, ośrodków wypoczynkowych. Składa się z pomieszczeń kuchni i jadalni.

Jadalnia jest natomiast pomieszczeniem przeznaczonym do spożycia posiłku
(nie występuje tu kuchnia i stanowiska do sporządzania potraw: może występować np. zmywalnia naczyń, wyparzacz, kuchenka mikrofalowa).

Działania dotyczące doposażenia, poprawy standardu jadalni lub adaptacji pomieszczenia na jadalnię w rozumieniu przepisów rozporządzenia (pytanie 2 – odpowiedzi 3 i 5 we wniosku) odnoszą się do sytuacji, kiedy w szkole funkcjonuje wyłącznie jadalnia, lub planowane jest jej zorganizowanie i urządzenie. Pozostałe działania dotyczą stołówek (niezależnie od tego, czy wsparcie w ramach modułu 3 Programu zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia jadalni, kuchni, bądź obu tych pomieszczeń.

Jak odpowiedzieć na pytanie nr 3 we wniosku – „Informacja o dotychczasowym sposobie zapewniania żywienia uczniów w szkole” w sytuacji kiedy w szkolnej kuchni przygotowywane jest jedno danie gorące, a drugie danie jest dowożone za pomocą cateringu?

W tej sytuacji należy wybrać odpowiedź nr 2 „szkoła posiada stołówkę szkolną, w której we własnym zakresie zapewnia posiłek złożony z jednego dania gorącego”.

Kto oblicza tzw. „wskaźnik zamożności”, o którym mowa w § 8 ust. 5 rozporządzenia?

Wskaźnik oblicza wojewoda w oparciu o dane publikowane przez Ministerstwo Finansów oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Gdzie znajdę wniosek szkoły o udział w module 3 Programu Posiłek w szkole i w domu?

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia nie ma formalnego wniosku szkoły do organu prowadzącego. Wniosek do wojewody o objęcie szkół wsparciem finansowym składa organ prowadzący szkoły. Szkoła, która ma być objęta wnioskiem o wsparcie finansowe, przekazuje dane, określone w rozporządzeniu, do organu prowadzącego w terminie do 15 kwietnia danego roku.

Czy jeśli szkoła mieści się w dwóch budynkach, może otrzymać wsparcie na realizację dwóch zadań?

Nie. Szkoła może otrzymać wsparcie na jedno zadanie. Nie ma znaczenia fakt, że szkoła mieści się w dwóch budynkach. Wsparcie finansowe może zostać również rozdysponowane w sposób uwzględniający potrzeby wynikające z sytuacji w dwóch obiektach.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku szkoły filialnej. Filia może otrzymać wsparcie niezależnie od szkoły macierzystej (§ 2 ust. 4 rozporządzenia).

Czy za wkład rzeczowy mogą być uznane koszty osób zatrudnionych przez szkołę wydających lub przygotowujących obiady?

Nie. Za wkład rzeczowy będą uznane wydatki związane z kosztami osób, realizujących zadania określone we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (np. osób które wykonały usługi remontowe, w tym pracowników szkoły/gminy w części etatu, jaki obejmował wykonanie usług remontowych), których poniesienie jest niezbędne do ich realizacji, a nie jest finansowane ze środków dotacji. Do wkładu rzeczowego nie zalicza się kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników kuchni/jadalni.

Czy do wkładu rzeczowego można zaliczyć koszty osób przygotowujących dokumentację projektową realizacji zadania objętego wnioskiem o wsparcie finansowe?

Tak. Za wkład rzeczowy mogą zostać uznane wydatki, związane z poniesionymi kosztami osób, realizujących zadania określone we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, w tym przygotowujących dokumentację projektową, których poniesienie jest niezbędne do realizacji dofinansowanego zadania.

Czy można ubiegać się o wsparcie finansowe na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w sytuacji, kiedy szkolną kuchnię prowadzi ajent?

Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (§ 8 ust. 4 pkt 2 lit. c), w przypadku prowadzenia kuchni przez podmiot prowadzący działalność związaną z wyżywieniem lub usługami gastronomicznymi (tzw. ajenta), zespół powołany przez wojewodę przyzna mniejszą liczbę punktów, niż w przypadku, gdy kuchnię obsługuje personel zatrudniony przez szkołę.

Czy ze środków otrzymanych w ramach modułu 3 programu może zostać dofinansowany koszt remontu (odnowienia) innych pomieszczeń, np. pomieszczenia dla intendenta?

Nie. Środki na zadania określone we wniosku o udzielenie wsparcia finansowego mogą zostać wydatkowane jedynie na zakup usług lub wyposażenia służącego utworzeniu lub poprawie standardu stołówek szkolnych i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

Jak należy zaklasyfikować dotację celową udzielaną z budżetu państwa  w ramach  modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”?

W opinii ministerstwa klasyfikacja wydatków z budżetu państwa w ujęciu tradycyjnym powinna być następująca : dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf w zależności od tego, jakiemu organowi prowadzącemu jest udzielana dotacja celowa z budżetu państwa, np.: 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów, 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

Natomiast klasyfikacja budżetu zadaniowego jest następująca: Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie, Podzadanie 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, Działanie 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.