Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Priorytet 3 NPRCz 2.0. – trwa nabór na rok 2023

Priorytet 3 NPRCz 2.0. – trwa nabór na rok 2023

Do 31 października br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach NPRCz 2.0. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i bibliotek pedagogicznych mogą ubiegać się o środki na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia bibliotek i realizację działań promujących czytelnictwo.

W 2023 r. MEiN przeznaczy na realizację programu prawie 30 mln zł. Celem programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Priorytet 3 programu NPRCz

Wsparcie można otrzymać w obszarze dwóch kierunków interwencji:

  • 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego – na zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo,
  • 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne – na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo.

Kto może skorzystać z programu w 2023 r.

  1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
  2. publiczne i niepubliczne,
  3. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
  4. publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe można otrzymać na zakup:

  • placówki przedszkolne: książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, realizację działań promujących czytelnictwo,
  • szkoły: książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Wysokość wsparcia finansowego

Wysokość wsparcia jest zależna od rodzaju placówki oraz liczebności dzieci i uczniów do nich uczęszczających.