Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Program Wsparcia Edukacji

Podstawa prawna:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lipca 2022 roku o ustanowieniu w trybie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”.

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) w zakresie realizacji działań wspierających system oświaty skierowanych do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Założenia programu:

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie następujących działań:

 1. tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy;
 2. organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego;
 3. organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół;
 4. organizowanie wydarzeń, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, warsztatów, odczytów, imprez sportowo-rekreacyjnych, seminariów, konferencji, rajdów;
 5. inne działania mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

Realizacja działań powinna wpisywać się merytorycznie w zakres rzeczowy jednego z trzech modułów:

 1. moduł nr 1 – „Innowacyjna edukacja” – obejmujący następujący zakres:
  1. kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  2. wyzwalanie u uczniów i nauczycieli otwartości na nowe technologie i kreatywności poprzez wykorzystanie materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy oraz interaktywnych pomocy dydaktycznych;
  3. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym;
  4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  5. tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, w szczególności w obszarze nowych technologii;
 2. moduł nr 2 – „Edukacja patriotyczna” – obejmujący następujący zakres:
  1. odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski, zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi przedmiotu historia, określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356, z późn. zm.);
  2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ukazywanie i wdrażanie uniwersalnych wartości związanych z postawami patriotycznymi;
  3. wsparcie wychowawczej roli rodziny zgodnie z treściami programowymi dotyczącymi wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizowanymi w ramach zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395, z późn. zm.);
 3. moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport” – obejmujący następujący zakres:
  1. popularyzacja i upowszechnianie idei edukacji poprzez sport;
  2. popularyzacja i upowszechnianie wśród uczniów aktywnego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, w tym popularyzacja różnych dyscyplin sportowych;
  3. kształtowanie pozytywnych wzorców poprzez wykorzystanie dydaktycznej funkcji sportu, w szczególności połączeniu rozwoju cech psychofizycznych uczniów oraz cech społeczno-kulturowych;
  4. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu oraz maksymalnie trzy wnioski w ramach całego programu.

Główny cel programu:

 1. wspieranie wychowania patriotycznego, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny;
 2. włączenie uczniów w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym;
 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 4. wspieranie systemu oświaty poprzez wykorzystanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych;
 5. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 6. rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności rodzinnej, szkolnej, lokalnej i państwowej;
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 8. promocję zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej;
 9. rozwój cech psychofizycznych, w tym cech wolicjonalnych, takich jak: determinacja, wytrwałość, wola walki, konsekwencja, dyscyplina pracy;
 10. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Podmioty uprawnione do udziału w programie:

 1. organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie;
 2. osoby prawne;

– prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Budżet:

W ramach poszczególnych modułów uzyskać można dotację w wysokości:

 1. „Innowacyjna edukacja” od 50 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 2. „Edukacja patriotyczna” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
 3. „Edukacja poprzez sport” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł,

– przy czym nie może ona przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10%.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 11 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
Wnioski wypełnia się i generuje za pomocą systemu elektronicznego: www.programyedukacyjne.mein.gov.pl.

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lipca 2022 roku o ustanowieniu programu.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji tel. 22 34-74-843 oraz 22 34-74-771.