Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

Wzór wniosku

Treść komunikatu

Nazwa programu:

„Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty
i wychowania”.

Podstawa prawna:

Art. 90x ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730).

Termin naboru wniosków:

od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 23 września 2022 r.

Planowane środki na realizację programu:

40 mln zł

Przedmiot programu:

wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie rozwoju zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji działań statutowych w zakresie oświaty i wychowania.

Zakres programu:

W ramach programu udziela się dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

 1. zakupem nieruchomości;
 2. budową obiektu;
 3. dostosowaniem obiektu;
 4. zakupem wyposażenia.

Podmioty uprawnione do udziału w programie:

 1. organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;
 2. podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Cele programu:

 1. wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświatyi wychowania, uprawnionych do udziału w programie;
 2. podniesienie jakości i zwiększenie liczby działań realizowanych przez podmioty uprawnione do udziału w programie, na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, zgodnych z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
 3. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 4. wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 5. rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej;
 6. wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

Założenia programu:

 1. w ramach programu wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący dwóch rodzajów inwestycji, z tym że inwestycji, o których mowa powyżej w pkt 1–3, nie można łączyć (złożony wniosek może dotyczyć np. zakupu nieruchomości lub zakupu nieruchomości i zakupu wyposażenia, dostosowania obiektu i zakupu nieruchomości lub dostosowania obiektu itd.);
 2. trwałość planowanej inwestycji nie może być krótsza niż 5 lat;
 3. wnioskowana kwota dotacji celowej na realizację inwestycji wynosi od 50 000,00 zł do 5 000 000,00 zł;
 4. złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej;
 5. dotacja celowa na realizację inwestycji zostanie przekazana na podstawie umowy,
  o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692 i 1725);
 6. dniem zawarcia umowy dotacyjnej jest dzień podpisania umowy przez Ministra;
 7. dzień zawarcia umowy jest dniem, począwszy od którego Beneficjent może zacząć ponosić koszty związane z realizacją inwestycji.

Kryteria oceny wniosków – ocena merytoryczna:

 1. założenia i cel, jakiemu ma służyć inwestycja, oraz znaczenie tej inwestycji dla polityki oświatowej państwa;
 2. zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i terminu jej realizacji;
 3. adekwatność środków finansowych do zakresu zaplanowanych prac;
 4. prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji;
 5. przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji;
 6. potencjał instytucjonalny wnioskodawcy;
 7. doświadczenie wnioskodawcy w zakresie realizacji działań na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, zgodnych z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
 8. planowane przez wnioskodawcę do realizacji działania na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, zgodne z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy – Prawo oświatowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się w treści Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. o ustanowieniu programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

Uzupełnione formularze wniosków należy przesyłać w formacie PDF.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: programinfrastruktura@mein.gov.pl

Materiały

Wyniki pierwszej edycji programu „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”