Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022

W 2022 r. do MEiN wpłynęło łącznie 2 715 wniosków o przyznanie stypendium. Otrzyma je łącznie 753 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2022 r.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w nauce i sporcie. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia w danym roku szkolnym.

W 2022 r. do MEiN wpłynęło łącznie 2 715 wniosków o przyznanie stypendium. Otrzyma je łącznie 753 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022.

Wysokość stypendium to 3 tys. zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia. Na wypłatę stypendiów dla uczniów wybitnie zdolnych MEiN przeznaczy w 2022 r. łączna kwotę blisko 2,3 mln zł.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
  • laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Materiały

Informacje o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia edukacyjne