Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Wyniki II naboru w konkursie na utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności

Wyniki II naboru w konkursie na utworzenie 120 Branżowych Centrów Umiejętności

26 wniosków uzyskało pozytywną ocenę w ramach II naboru w konkursie na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”. Łączna wartość wniosków, którym przyznano dofinansowanie, to ponad 314 mln zł.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca na zlecenie resortu edukacji i nauki, przeprowadziła II nabór w konkursie w ramach KPO na utworzenie 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności, do którego zgłoszono 42 wnioski. Po ocenie formalnej i merytorycznej dofinansowanie na łączną kwotę ponad 314 mln zł przyznano 26 z nich.

Instytucje, które nie uzyskały dofinansowania w II naborze, będą mogły ubiegać się ponownie o przyznanie dofinansowania w kolejnych naborach, o ile zostaną udostępnione adekwatne dziedziny.

W pierwszym naborze zgłoszono 90 wniosków, dofinansowanie uzyskało 60 instytucji. Po uwzględnieniu odwołań od decyzji selekcyjnej złożonych przez wnioskodawców przyznano dofinansowanie dodatkowo 3 podmiotom. W sumie w I naborze dofinansowanie uzyskało 63 wnioskodawców na łączną kwotę ponad 700 mln zł.

W sumie w dwóch naborach wpłynęły 132 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 89 instytucji, na łączną kwotę ponad 1 mld zł .

W ramach przyznanego dofinansowania ponad 25 tys. uczniów, nauczycieli i osób dorosłych będzie miało szansę skorzystać z różnorodnych szkoleń.

Najpopularniejsze dziedziny to elektryka, informatyka i programowanie, energetyka, logistyka, spedycja w każdej z nich powstanie po 3 BCU.

O Branżowych Centrach Umiejętności

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Formuła BCU będzie nowością w systemie oświaty. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Centra będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Dzięki zaangażowaniu branż projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu Branżowych Centrów Umiejętności jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, które na mocy umowy powierzyło zadanie przeprowadzenia i nadzoru nad konkursem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Jednostki Wspierającej.