Programy i przedsięwzięcia Ministra dla uczniów, nauczycieli i szkół

Wyniki konkursu „Polska Metrologia”

Informujemy, że pierwszy konkurs programu „Polska Metrologia” został rozstrzygnięty.

Do konkursu zgłoszono 83 wnioski. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 26 projektów o sumie kosztorysów 21 229 839,60 zł.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o wynikach oceny, a po ich otrzymaniu będą mogli przystąpić do sporządzania projektów umów.

Procedura konkursowa określona w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 listopada 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Polska Metrologia” i naborze wniosków nie przewiduje rozpatrywania zastrzeżeń od decyzji Ministra.

Materiały:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.

Informujemy o zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji i Nauki wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2021 roku. Do konkursu wpłynęło 47 ofert, z których 40 spełniających warunki formalne zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do dofinansowania 30 ofert na łączną kwotę 2 455 960 zł.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o przyznaniu dofinansowania, a następnie będą mogli przystąpić do sporządzania projektów umów.

Materiały:

Ogłoszenie wyników konkursu „Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju” w ramach modułu Fundamenty NPRH  

Informujemy, że konkurs „Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju” w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięły 34 wnioski. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 1 najlepiej oceniony projekt na kwotę 934 400,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o wynikach oceny.

Wnioskodawca projektu zakwalifikowanego do finansowania po otrzymaniu informacji będzie mógł przystąpić do sporządzania projektu umowy.

Materiały:

Procedura konkursowa określona w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków nie przewiduje rozpatrywania zastrzeżeń od decyzji Ministra.

Wyniki konkursu Uniwersalia 2.2 /2019

Kolejny konkurs w module Uniwersalia 2.2  Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki został rozstrzygnięty.

W konkursie udział wzięły 53 wnioski. Na podstawie rekomendacji  Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 10 najlepiej ocenionych projektów na łączną kwotę 3 173 688,00 zł.

Wnioskodawcy mogą zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

Wnioskodawcy otrzymają pisemne informacje o wynikach oceny, a po ich otrzymaniu będą mogli przystąpić do sporządzania projektów umów.

Wyniki Programu Diamentowy Grant

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w sierpniu 2020 r. rozstrzygnął kolejny, dziewiąty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do ponad 750 osób. W tym roku minister Wojciech Murdzek przyznał ok. 14 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W IX edycji konkursu Minister Edukacji i Nauki wyłonił 69 laureatów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci zostali wyłonieni spośród 173 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym.

Narodowa Reprezentacja Akademicka edycja II – wybór uczelni

Minister Edukacji i Nauki zatwierdził listę: 31 uczelni publicznych, 7 uczelni niepublicznych, zakwalifikowanych do realizacji II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021.

W styczniu 2021 r. zostaną zawarte umowy między Ministrem Edukacji i Nauki a zakwalifikowanymi do projektu uczelniami na wykonanie zleconego zadania.